Tarcza Antykryzysowa 2.0.

POMOC UDZIELANA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (2.0)

 

ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE PRZEZ ZUS

 

1. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

 

Komu przysługuje świadczenie?

-> wykonywałeś działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

lub

-> byłeś płatnikiem składek przed  dniem 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób

lub

-> jesteś spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

lub

-> jesteś osobą duchowną.

 

Pozostałe wymagania:

-> konieczność złożenia wniosku do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

-> musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

 

Ze zwolnienie z opłacenia 100% należności mogą skorzystać:

-> osoby wykonujące działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.  i opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia;

-> płatnicy składek, którzy prowadzili działalność:

a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

b) w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

c) w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.

-> spółdzielnie socjalne zgłoszone przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),

-> duchowni

 

Ze zwolnienie z opłacenia 50% należności mogą skorzystać:

-> płatnicy składek, którzy prowadzili działalność:

a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

b) w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

c) w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.

Pamiętaj!

 

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych.

 

Jednak Tarcza Antykryzysowa 2.0. wprowadza pewien wyjątek!

 

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub płatnikiem zatrudniającym od 1 do 49 osób albo rozliczasz składki jako spółdzielnia socjalna, zwolnienie za marzec będziesz mógł uzyskać również jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

 

Uwaga!

 

Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).

 

Wniosek do wypełnienia znajduje się na naszej stronie pod LINKIEM

 

2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 

Nowości w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.


Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy! Chcąc skorzystać ponownie z pomocy musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 

Dotyczy również

  • osób, które korzystają z Ulgi na start
  • osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)

jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

 

Więcej informacji – patrz poniżej sekcja: Pomoc udzielana w ramach tarczy antykryzysowej 1.0.

 

Wniosek do wypełnienia znajduje się na naszej stronie pod LINKIEM

 

3. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

 

Nowości w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

 

-> Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.


-> Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy! Chcąc skorzystać ponownie z pomocy musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

 

Więcej informacji – patrz poniżej sekcja: Pomoc udzielana w ramach tarczy antykryzysowej 1.0.

 

Wniosek do wypełnienia znajduje się na naszej stronie pod LINKIEM

 

4. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

 

Komu przysługuje?

 

-> każdemu płatnikowi składek.

 

Ważne!

 

Ulga dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę w opłaceniu składek od stycznia 2020 r.

Dzięki uldze nie będziesz musiał płacić odsetek za zwłokę od opłaconych składek.

Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga.

 

Więcej informacji – patrz poniżej sekcja: Pomoc udzielana w ramach tarczy antykryzysowej 1.0.

Wniosek do wypełnienia znajduje się na naszej stronie pod LINKIEM

 

Świadczenia przyznawane przez urzędy pracy (starostów)

 

1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

 

Na stronach Urzędów Pracy widnie informacja, że „O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników”. Tarcza Antykryzysowa 2.0. wprowadza zmianę w stosunku do Tarczy Antykryzysowej 1.0. stanowiącą, że warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Tarcza Antykryzysowa 2.0. wciąż jednak posługuje się terminem mikroprzedsiębiorcy, którego definicja znajduje się w ustawie Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którą taki przedsiębiorca powinien zatrudniać (w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)  co najmniej 1 pracownika. Zatem istnieje tutaj pewna nieścisłość informacji udzielanych na stronach urzędów pracy i stronach rządowych względem postanowień zawartych w Tarczy Antykryzysowej 2.0.

 

Więcej informacji – patrz poniżej sekcja: Pomoc udzielana w ramach tarczy antykryzysowej 1.0.

Wniosek do wypełnienia znajduje się na naszej stronie pod LINKIEM

 

2. Dofinansowanie dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Patrz sekcja Tarcza Antykryzysowa 1.0. poniżej.

 

3. Dofinansowanie dla MŚP części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń

 

Patrz sekcja Tarcza Antykryzysowa 1.0. poniżej.

 

4. Dofinansowanie do wynagrodzenia z FGŚP w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy / przestoju ekonomocznego

 

Zasady ogólne – informacja_dla_przedsiębiorców

(materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

 

Schemat uzyskania przez pracodawcę pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w związku z wystąpieniem COVID-19 – OCHRONA_MIEJSC_PRACY

(materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

PRZESTÓJ_EKONOMICZNY

(materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)