Tarcza Antykryzysowa 3.0.

Zwolnienie ze składek ZUS

 

Z możliwości zwolnienia z opłacania składek ZUS skorzystała nowa grupa przedsiębiorców.

Nowe wytyczne:

-> osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacając składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

-> konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

-> przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli powyżej 15.681 zł, pod warunkiem że dochód z tej działalności nie był wyższy niż 7.000 zł.

UWAGA!

 

Tarcza Antykryzysowa 3.0. przyznaje możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS przedsiębiorcom, którzy korzystają z ulgi na start i opłacają jedynie składki zdrowotne.

 

Postojowe

Ogólne warunki przyznawania tego świadczenia przewidziane są w Tarczy Antykryzysowej 1.0. oraz Taraczy Antykryzysowej 2.0. Więcej: TUTAJ oraz TUTAJ

Zmiana przewidziana w Tarczy Antykryzysowej 3.0. przyznaje postojowe również przedsiębiorcy, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (poprzednio było to przed 1 lutego 2020 r.).

 

Pożyczka w wysokości 5.000,00 zł 

 

Poprzednio, aby uzyskać taką pożyczkę należało prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Tarcza 3.0 zmienia ten warunek, a mianowicie taką pożyczkę otrzymają również przedsiębiorcy, którzy uruchomili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Rozpoczęcie biegu terminów procesowych i sądowych

 

Terminy procesowe i sądowe, których bieg został wstrzymany na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej 1.0., rozpoczynają bieg lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Zgodnie z wprowadzaną regulacją terminy sądowe i procesowe, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, rozpoczną bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie nowej ustawy. Terminy, których bieg się rozpoczął, lecz uległ zawieszeniu, będą biegły dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0., co nastąpiło w dniu 15 maja 2020 r.

 

Rozprawy online

 

W czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz w terminie 1 roku od ich zakończenia rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość
(z przekazem obrazu i dźwięku), chyba że ich przeprowadzenie bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.