Tarcza Antykryzysowa 1.0.

POMOC UDZIELANA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (1.0.)

 

ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE PRZEZ ZUS

 

1. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

 

Komu przysługuje świadczenie?

-> wykonywałeś działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego  2020 r. (ZUS wskazuje, że wlicza się tutaj również właściciela) albo jesteś osobą duchowną

lub

-> prowadzisz działalność gospodarczą (założona przed 1 lutego 2020 r.) i opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenie i Twój przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

Pozostałe wymagania:

-> konieczność złożenia wniosku do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

-> musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

 

Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Ważne!

 

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji Unii Europejskiej.

Czy to oznacza, że opóźnienie w zapłacie składki ZUS uniemożliwia przyznanie mi tej ulgi?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uspokaja i wskazuje, że ze zwolnienia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zatem kilkudniowe opóźnienie w zapłacie składek w 2019 r. nie powinno uniemożliwiać skorzystanie z ulgi.

 

Pamiętaj!!!

 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia dotyczy nieopłaconych w 2020 r. składek. Jeżeli zatem przysługuje Ci zwolnienie i dokonasz zapłaty składek np. za marzec 2020 r. to nie otrzymasz zwolnienia za ten miesiąc!

 

Pomimo zwolnienie ze składek cały czas podlegasz ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Masz prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz do świadczeń opieki zdrowotnej.

Bieżące informacje!!!

 

„Jeśli uprawniony #przedsiębiorca nie zapłaci składek za marzec, kwiecień i maj, ZUS nie będzie wszczynał postępowania egzekucyjnego, bez względu na to czy przedsiębiorca wniosek już złożył, czy jeszcze nie” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS /źródło Twitter, profil ZUS/

 

Na złożenie wniosku mamy czas do dnia 30 czerwca 2020 r.

Uwaga!

 

Zwolnieniu z obowiązku opłacania będą podlegały należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek.

 

WNIOSEK

 

Wniosek znajduje się na naszej stronie pod LINKIEM (pkt I ppkt 1)

 

2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 

Komu przysługuje świadczenie? Podstawowe warunki:

-> prowadzisz działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych i miałeś przestój w następstwie COVID – 19.

-> nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

-> mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

 

Dwie różne wysokości świadczenia w zależności od spełnionych warunków:

 

A.   Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje w przypadku, gdy:

-> rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym i nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku

lub

-> rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku

 

B.   Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz w przypadku, gdy:

-> rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.

-> spełniasz podstawowe warunki wskazane na wstępie (prowadzisz działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych i miałeś przestój w następstwie COVID – 19; nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych; mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP).

 

Świadczenie postojowe przysługuje jednorazowo. W ustawie o zwalczaniu COVID-19 (Tarcza Antykryzysowa) przyznano Radzie Ministrów prawo do wydania rozporządzenia przewidującego przyznanie świadczenia po raz kolejny.

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek.

Ważne!

 

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

WNIOSEK

 

Odpowiedni wniosek zamieszczony jest pod linkiem (pkt I ppkt 2)

 

Pamiętaj!

 

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do właściwego sądu za pośrednictwem ZUS w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

3. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

 

Komu przysługuje świadczenie? Podstawowe warunki:

-> wykonujesz umowę cywilnoprawną, taką jak np.: umowa zlecenia, umowa agencyjna, inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą – Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło, zawartą przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz

-> nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

-> mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

-> nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Dwie różne wysokości świadczenia w zależności od spełnionych warunków:

A.   Świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. tj. w wysokości 2080 zł przysługuje w przypadku, gdy:

-> przychód uzyskany przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

 

B.   Świadczenie postojowe w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych przysługuje w przypadku, gdy:

-> suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (do 1.299,99 zł) obowiązującego w 2020 r.

Pozostałe warunki:

-> suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie postojowe przysługuje jednorazowo. W ustawie o zwalczaniu COVID-19 (Tarcza Antykryzysowa) przyznano Radzie Ministrów prawo do wydania rozporządzenia przewidującego przyznanie świadczenia po raz kolejny.

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

WNIOSEK 

Odpowiedni wniosek zamieszczony jest linkiem (pkt I ppkt 3)

 

Pamiętaj!

 

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do właściwego sądu za pośrednictwem ZUS w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

4. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty

 

Komu przysługuje świadczenie?

 

Płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, ani to, od kiedy prowadzisz działalność.

 

Możesz wnioskować o przyznanie ulgi za składki od stycznia 2020 r.

 

ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej!

 

Ważne!

 

Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 

WNIOSEK 

 

Wniosek dostępny jest pod linkiem – (pkt I ppkt 4)

 

Świadczenia przyznawane przez urzędy pracy (starostów)

 

1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

 

Komu przysługuje?

 

Mikroprzedsiębiorcy, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

-> prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

-> zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

-> osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający (równowartości w złotych) 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły (równowartości w złotych) 2 milionów euro,

 

Pożyczka udzielana jest w wysokości 5 000 zł, ale wyłącznie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki będzie stałe w wysokości w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Okres spłaty pożyczki będzie wynosił maksymalnie 12 miesięcy, z karencją w spłacie kredytu wraz z odsetkami  przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Ważne!

 

Pożyczka będzie mogła być na wniosek mikroprzedsiębiorcy umorzona pod warunkiem, że nie zmniejszy on stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia  na dzień 29  lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Pamiętaj!

 

Oświadczenia we wnioskach są składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej

 

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

WNIOSEK ORAZ DOKUMENTY

Wniosek o pożyczkę oraz pozostałe dokumenty na naszej stronie pod linkiem  (pkt II ppkt 4)

Więcej informacji na stronie

 

2. Dofinansowanie dla jednoosobowych działalności gospodarczych

 

Komu przysługuje?

 

-> przedsiębiorcy będącemu osobą  fizyczną niezatrudniającemu pracowników;

-> warunek wykazania odpowiedniego 30%, 50% lub 80% spadku przychodów w następstwie COVID-19 w ramach porównania dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019.

 

Starosta na podstawie zawartej umowy będzie mógł przyznać przedsiębiorcy przedmiotową pomoc na okres do 3 miesięcy. Dofinansowanie ma na celu pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (np. opłaty za media)

 

Przyznanie dofinansowania w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% –  w wysokości nieprzekraczającej 50%  kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 1 300 zł miesięcznie;

2) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1 820 zł miesięcznie;

3) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 2 340 zł miesięcznie.

 

Pamiętaj!

 

Przedsiębiorca ma obowiązek utrzymać prowadzenie działalności gospodarczej przez okres dofinansowania powiększony o okres równy temu okresowi po zakończeniu dofinansowania. Jeżeli zlikwiduje lub zawiesi działalności gospodarczą w tym okresie, będzie musiał zwrócić pomoc proporcjonalnie do okresu utrzymania prowadzenia działalności.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 

Zasady oraz umowa wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem (pkt II ppkt 1)

 

 

3. Dofinansowanie dla MŚP części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń

 

Komu przysługuje?

 

-> mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy

-> warunek wykazania odpowiedniego 30%, 50% lub 80% spadku przychodów w następstwie COVID-19 w ramach porównania dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019;

-> zatrudnia osoby na podstawie stosunku pracy, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

 

Starosta na podstawie zawartej umowy będzie mógł przyznać przedsiębiorcy przedmiotową pomoc na okres do 3 miesięcy, w celu dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług)  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

Przyznanie dofinansowania w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% –  w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

 

Pamiętaj!

 

Nie możesz otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej podlegają finansowaniu z innych środków publicznych – niekoniecznie przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej.

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz – po zakończeniu dofinansowania – przez okres równy temu okresowi. Jeżeli naruszy ten zakaz, będzie musiał zwrócić pomoc w odniesieniu do danego pracownika, proporcjonalnie do okresu jego zatrudnienia.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 

Zasady oraz umowa wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem (pkt II ppkt 2)

 

4. Dofinansowanie do wynagrodzenia z FGŚP w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy / przestoju ekonomicznego

 

Zasady ogólne – informacja_dla_przedsiębiorców

(materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

 

Schemat uzyskania przez pracodawcę pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w związku z wystąpieniem COVID-19 – OCHRONA_MIEJSC_PRACY

(materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

PRZESTÓJ_EKONOMICZNY

(materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)