rozPOZNAJ nas w mediach

Przedsiębiorca przystępujący do zamówienia musi przejść weryfikację Czy w zamówieniach publicznych możliwa jest cesja praw?

Autor: Piotr Podgórski
Dziennik Gazeta Prawna
Data publikacji: 08.09.2011 r.

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) nie dopuszczają możliwości przeniesienia umownych praw i obowiązków. Zakaz ten znajduje swoją podstawę w art. 7 ust. 3 p.z.p., który stanowi, że „zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy”. Przepis ten odnosi się także do sytuacji mających miejsce już po przeprowadzeniu postępowania, a nawet po udzieleniu zamówienia. Zostaje zatem wyłączona możliwość wstąpienia na miejsce wykonawcy osoby trzeciej. Zamówienie publiczne może być udzielone tylko wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w ustawie p.z.p. i podlegał w związku z tym weryfikacji przetargowej. Cesja praw i obowiązków na osobę trzecią będzie więc nieważna. Artykuł 144 p.z.p. zabrania wprowadzania zmian w postanowieniach zawartej umowy, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Należy więc uznać za niedopuszczalne modyfikacje, które pociągają za sobą przeniesienie praw i obowiązków wykonawcy umowy na osobę trzecią. Mogłoby to prowadzić do sytuacji, gdy faktycznym wykonawcą umowy zostałaby osoba, której oferta nie miałaby szans na wybór w toku postępowania o zamówienie publiczne. Wynika to z celu ustawy o zamówieniach publicznych, której jednym z naczelnych założeń jest maksymalne ograniczenie wszelkich furtek korupcyjnych.

<< Powrót